Zasady rekrutacji
4175776311_8139b15907.jpg

Informacje dla rodziców i uczniów.

„STARE DZIELNICE - NOWE MOŻLIWOŚCI”

- projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 8, w Szkole Podstawowej nr 32 i Szkole Podstawowej nr 36 , finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten powstał w odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby uczniów naszych szkół i realizowany będzie od 1.01.2010 roku do 31.12.2011 roku

W ramach projektu przeprowadzane będą bezpłatne zajęcia dla uczniów mających trudności w opanowaniu wiedzy i umiejętności podstawy programowej, zajęcia psychologiczno- terapeutyczne oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Chcemy zapewnić wszystkim równy dostęp do usług edukacyjnych, dlatego prosimy o wypełnienie Deklaracji (uczeń wraz z rodzicami) oraz Karty zgłoszenia ucznia na organizowane w macierzystej szkole zajęcia i złożenie jej w sekretariacie swojej szkoły. Prosimy również o zapoznanie się z Zasadami Rekrutacji, które udostępnione są na stronie internetowej www.dzielnice.wikidot.com , na tablicach informacyjnych oraz u wychowawców i pedagogów.

Załącznik nr 2

ZASADY REKRUTACJI

do projektu „Stare dzielnice – nowe możliwości" w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

1.Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 32 i Szkoły Podstawowej nr 36.

2. Rekrutacja przeprowadzana będzie w trzech obszarach zajęć:

a) obszar I - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, dla dzieci mających problemy z nauką, wykazujących braki programowe, z niską motywacją do nauki

b) obszar II - zajęcia związane z opieką psychologiczno- pedagogiczną dla dzieci mających problemy z przystosowaniem społecznym, o szczególnych potrzebach edukacyjnych, z zaburzeniami zachowania i emocji.

c) obszar III - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań) i doradztwo zawodowe – ukierunkowane na rozwój dzieci zgodnie z ich predyspozycjami i wybór przyszłej szkoły, zawodu wykonywanym zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami

3. W ramach zajęć obszaru I przeprowadzone zostaną zajęcia - na których przewidziano co najmniej miejsca w 21 grupach:

• Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas I – w każdej szkole 1 grupa po 8 BO,

• Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas III – w każdej szkole 1 grupa po 8 BO

• Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas VI z języka polskiego - w każdej szkole 1 grupa po 15 BO

• Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas VI z matematyki - w każdej szkole 1 grupa po 15 BO

• Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas II z języka angielskiego - w każdej szkole 1 grupa po 9 BO

• Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas III z języka angielskiego - w każdej szkole 1 grupa po 9 BO

• Koło dyslektyków- SP 8 – 10 BO, SP 32- 15 BO, SP 36- 16 BO

4 W ramach zajęć obszaru II przeprowadzone zostaną zajęcia - na których przewidziano następującą ilość miejsc w grupach:

•Konsultacje psychologiczne - w każdej szkole 1 grupa po 15 BO

•Zajęcia socjoterapeutyczne- SP 8 – 15BO, SP 32- 15 BO, SP 36- 12 BO

•Terapia logopedyczna - SP 8 – 8 BO, SP 32- 10 BO, SP 36- 10 BO

• Zajęcia korekcyjno kompensacyjne – kl I - w każdej szkole 1 grupa po 3 BO

•Zajęcia korekcyjno kompensacyjne – kl II - w każdej szkole 1 grupa po 3 BO

• Zajęcia korekcyjno kompensacyjne – kl III - w każdej szkole 1 grupa po 3 BO

5. W obszarze III przewidziano organizację następujących zajęć:

• Koło taneczne kl I- III - w każdej szkole 1 grupa po 14 uczestników

• Koło taneczne kl. IV- VI- w każdej szkole 1 grupa po 14 uczestników

• Koło j. angielskiego kl. III - w każdej szkole 1 grupa po 10 uczestników

• Koło j. angielskiego kl. IV - w każdej szkole 1 grupa po 10 uczestników

• Koło j. angielskiego kl. V - w każdej szkole 1 grupa po 10 uczestników

• Koło j. angielskiego kl. VI - w każdej szkole 1 grupa po 10 uczestników

• Koło informatyczne kl. I - SP 8, SP 32 po 10 uczestników,

• Koło informatyczne kl. II- SP 8, SP 32 po 10 uczestników

• Koło informatyczne kl. III - w każdej szkole 1 grupa po 10 uczestników

• Koło informatyczne kl. IV - w każdej szkole 1 grupa po 10 uczestników

• Koło informatyczne kl. V - w każdej szkole 1 grupa po 10 uczestników

• Koło informatyczne kl. VI - w każdej szkole 1 grupa po 10 uczestników

• Koło plastyczne kl. I – III - w każdej szkole 1 grupa po 15 uczestników

• Koło plastyczne kl. IV– VI - w każdej szkole 1 grupa po 15 uczestników

• Koło wokalno- muzyczne kl. I – III - w każdej szkole 1 grupa po 15 uczestników

• Koło wokalno- muzyczne kl. IV – VI - w każdej szkole 1 grupa po 15 uczestników

• Koło humanistyczne - w każdej szkole 1 grupa po 15 uczestników

• Koło matematyczne - w każdej szkole 1 grupa po 15 uczestników

• Koło przyrodnicze - w każdej szkole 1 grupa po 15 uczestników

• Koło historyczne - w każdej szkole 1 grupa po 10 uczestników

• Młodzi przedsiębiorcy –1 grupa w SP 32 dla 10 uczestników

• Koło regionalne - w każdej szkole 1 grupa po 12 uczestników

• Koło teatralne - SP 8 – 1grupa 12 uczestników, SP 32 – 1 grupa 15 uczestników, SP 36– 1grupa 15 uczestników,

• Koło Fotograficzne- 1 grupa w SP 32 dla 10 uczestników

• Koło dziennikarskie - SP 8 – 1grupa 15 uczestników, SP 32 – 1 grupa 10 uczestników, SP 36– 1grupa 15 uczestników

• Klub Europejski – SP 8 – 1grupa 10 uczestników, SP 36– 1grupa 15 uczestników

• Klub Młodego Odkrywcy- SP 8 – 1grupa 15 uczestników

6. Zasady rekrutacji do zajęć

a) Do udziału w zajęciach uczniowie zgłaszają się na podstawie DEKLARACJI UCZESTNICTWA i KART ZGŁOSZENIOWYCH - dotyczących poszczególnych zajęć.

b) Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych mają uczniowie z opiniami poradni psychologiczno- pedagogicznej, mający trudności w opanowaniu wiedzy i umiejętności, z niską motywacją do nauki wraz ze stosownym potwierdzeniem nauczyciela przedmiotu lub pedagoga.

c) Na zajęcia związane z opieką psychologiczno- pedagogiczną w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z problemami z przystosowaniem społecznym, deficytami rozwojowymi, o szczególnych potrzebach edukacyjnych, mające opinie lub orzeczenia z poradni psychologiczno- pedagogicznej, wraz ze stosownym potwierdzeniem wychowawcy lub pedagoga.

d) pierwszeństwo w przyjęciu do kół zainteresowań mają uczniowie, którzy uzyskali: średnią ocen powyżej 4,50 ( w poprzednim roku szkolnym )

7. Uczeń ma możliwość udziału w zajęciach kilku rodzajów - wypełnia dla każdego rodzaju zajęć osobną kartę zgłoszeniową.

8 Wszystkie zajęcia są bezpłatne dla uczniów, jak również wszystkie związane z nimi pomoce dydaktyczne, wyjścia i wyjazdy finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, poddziałanie 9.1.2. yrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych realizowanego w formie projektu w okresie od stycznia 2010 r do grudnia 2011 r.

9 Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem zasad polityki równych szans i zapewniony jest równy dostęp uczniów obu płci oraz uczniów niepełnosprawnych

10 W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy możliwą do rekrutowania liczbę uczniów na dany rodzaj zajęć , utworzona zostanie lista rezerwowa.

11 W przypadku rezygnacji ucznia z uczestnictwa w projekcie do udziału w zajęciach zostanie zaproszony pierwszy uczeń z listy rezerwowej.

12 Przewiduje się rekrutację uzupełniającą do Projektu we wrześniu 2010 i wrześniu 2011 roku.


ZAŁĄCZNIKI :

Regulamin.doc

deklaracja rodzica i ucznia.doc

karta zgłoszenia zajęcia wyrównawcze .doc

karta zgloszenia[2].doc

karta zgłoszenia doradztwo[1].doc

4099807601_4126b9ce67_t.jpg
4099806869_3c96a9f68e_t.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License